Tất cả các địa điểm PostCo có thể chấp nhận kiện hàng có kích thước tối đa 50x50x50 và nặng tối đa 20kg. Những kiện hàng vượt quá tiêu chí được mô tả ở trên có thể bị từ chối bởi các địa điểm PostCo.

Did this answer your question?