Không về nhà trong những ngày tới? Bạn có thể mua sắm từ bất kì cửa hàng online nào trên toàn thế giới và nhờ vận chuyển kiện hàng tới các các địa điểm PostCo gần nhà bạn. Hầu hết các địa điểm PostCo mở cửa hàng ngày, từ sáng sớm tới tối muộn để bạn có thể nhận kiện hàng của bạn bất cứ khi nào tiện lợi nhất cho bạn.

Did this answer your question?