Chúng tôi cung cấp ba gói như sau: 

a) Trả Từng Kiện Hàng cho 1 credit
b) Popular cho 7 credit
c) Shopaholic cho 50 credit

Bạn có thể tham khảo tại trang web của chúng tôi ở đây.

Did this answer your question?