Gói Trả Từng Kiện Hàng cho phép bạn mua số tín dụng dựa trên số kiện hàng mà bạn dự định để nhận và không có ngày hết hạn cho những tín dụng đã mua 

Gói Không Giới Hạn Hàng Tháng sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày trong khi gói Không Giới Hạn Hàng Năm sẽ hết hạn trong vòng 365 ngày. Bạn sẽ không bị tính phí trong quá trình mua gói này. Để tiếp tục trải nghiệm dịch vụ PostCo của bạn sau khi gói của bạn hết hạn, bạn sẽ phải mua nó lại.

Did this answer your question?