Rõ ràng là bất kì cửa hàng online nào trên thế giới hoặc những kiện hàng online mua trên Instagram và Facebook. Chỉ cần đảm bảo rằng người bán giao hàng đến quốc gia của bạn ;)

Did this answer your question?