Vì PostCo không chịu trách nhiệm cho việc giao kiện hàng, do đó bạn cần kiểm tra với người bán của bạn về việc kiện hàng đã được gửi đi chưa. Nếu bạn được cung cấp mã theo dõi, bạn có thể theo dấu kiện hàng trực tiếp với đơn vị vận chuyển.

Did this answer your question?