Bạn sẽ được thông báo thông qua email và tin nhắn khi kiện hàng của bạn đến địa điểm PostCo. Chỉ cần quét mã QR tại địa điểm PostCo và bạn có thể lấy kiện hàng!

Did this answer your question?