Kiện hàng của bạn có thể được giữ tại một địa điểm PostCo trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, nếu nó không thể được nhận trong vòng 14 ngày, kiện hàng sẽ được chuyển đến nhà kho của chúng tôi.

Did this answer your question?