Chúng tôi khuyên bạn nên đặt dịch vụ nhận hàng của chúng tôi hai lần tại địa điểm được chọn của bạn. Bạn có thể luôn luôn huỷ 1 dịch vụ được đặt khi chỉ có 1 kiện hàng được giao đến và tín dụng ngay lập tức sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn. Bất kì dịch vụ được đặt nhưng không được sử dụng sẽ được huỷ sau ba mươi ngày và tín dụng sẽ được hoàn trả cho bạn.

Did this answer your question?