Chỉ cần đặt một dịch vụ tại đây. Khi hoàn thành, tải xuống và in phiếu thông tin trả lại và chắc chắn nó được dán cẩn thận với kiện hàng của bạn. Quét mã QR tại địa điểm PostCo khi gửi kiện hàng của bạn tại đó. Đối tác vận chuyển của chúng tôi sẽ trả lại nó tới cửa hàng online. Đừng quên đóng gói lại cẩn thận kiện hàng của bạn!

Did this answer your question?