Tất cả địa điểm PostCo không cung cấp dịch vụ in ấn. Chúng tôi khuyên bạn nên in phiếu thông tin của bạn và đóng gói dán kiện hàng trước khi gửi nó đến địa điểm. Làm ơn nhớ dán cẩn thận phiếu thông tin trên kiện hàng của bạn.

Did this answer your question?